II ETAP Check Your English 2017:
Dziś 16.30 BRITISH ACADEMY!!!
ROZDANIE NAGRÓD około godziny 19.00Czytaj więcej...

Do drugiego Etapu XIII edycji Check Your English przechodzą:

1. Grupa Szkoła Podstawowa:
Czyżewski Jan Franciszek,
Koziej Paweł,
Karwowska Maja,
Susoł Antoni,
Bieniek Natalia.

2. Grupa Gimnazjum:
Kuczewski Piotr,
Sakowska Magdalena,
Lenert Nicole,
Kozłowska Julia,
Borawska Natalia

3. Grupa Szkoła Średnia:
Jankowska Wiktoria,
Rutkowski Jakub,
Sikorska Joanna,
Żebrowski Arkadiusz,
Surel Wiktoria.

REGULAMIN XIII OTWARTEGO  KONKURSU  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO „CHECK YOUR ENGLISH” MAJ 2017

 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VI) gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu łomżyńskiego, zgłoszeni najpóźniej do 15 maja 2017 roku osobiście w British Academy – Ogólnopolskiej Szkole Języków Obcych lub Kartą Zgłoszeniową u swoich nauczycieli języka angielskiego.

 

UWAGI OGÓLNE

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Konkursu w dniach od 16 maja do 3 czerwca 2017 roku.
 2. Organizator zobowiązuje się do opracowania testów.
 3. Od uczestników Konkursu wymagane będą umiejętności i wiedza przekraczające podstawy programowe odpowiednie dla danej grupy wiekowej.
 4. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania komisji egzaminacyjnej, której skład zostanie podany do ogólnej wiadomości przed egzaminem. W skład komisji wchodzą metodycy i lektorzy języka angielskiego wytypowani przez Dyrekcję Szkoły Językowej British Academy.
 5. Prace wszystkich uczestników pozostawione będą do wglądu do 3 czerwca 2016 roku.
 6. Każdy nauczyciel języka angielskiego może zgłosić dowolną liczbę uczniów chętnych do wzięcia udziału

w konkursie, jednakże maksymalna liczba wszystkich osób przystępujących do konkursu w danej kategorii wiekowej nie może przekroczyć 50 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia karty zgłoszeniowej, przekazania jej British Academy najpóźniej do 15 maja 2017 roku oraz poinformowania uczestników o terminie pierwszego etapu konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, bądź nieczytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej przez nauczyciela.
 2. Uczeń podaje dobrowolnie swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich gromadzenie
  i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora oraz sponsorów w rozumieniu przepisów Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Uczeń zostaje dopuszczony do egzaminu po okazaniu dowodu tożsamości.

 

KONKURS JEST DWUETAPOWY 

Konkurs organizowany jest w taki sposób, aby uczestnicy musieli wykazać się sprawnością językową
i wiedzą o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Stopień trudności zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy Konkursu przekracza wymagania programowe dla danej grupy wiekowej.  

  

ETAP I

Etap I odbędzie się 16 maja 2017 roku o godz. 17:30 w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży przy ul. Kopernika 16.
Obejmował on będzie sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie czytania ze zrozumieniem, znajomości struktur leksykalno-gramatycznych,
a także wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

 

Zadania wchodzące w skład każdego z arkuszy mają formę typowych ćwiczeń wykorzystywanych
w podręcznikach do nauki języka angielskiego. Na wypełnienie arkuszy przeznacza się 90 min. 


            Po zakończeniu I Etapu dn. 16 maja 2017 roku członkowie komisji mają dwa dni na ocenę prac, przygotowanie rankingowej listy uczestników. Do II etapu zakwalifikowanych zostaje po 5 osób z każdej grupy wiekowej. Lista finalistów dostępna będzie w biurze British Academy oraz na stronie www.britishacademy.pl 

 

 

ETAP II (dotyczy tylko gimnazjów i szkół średnich)

Dnia 31 maja 2017 roku o godz. 16:30 w British Academy odbędzie się finał XII Otwartego Konkursu Języka Angielskiego „CHECK YOUR ENGLISH”.

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu mają za zadanie przygotować 10 minutowe ustne prezentacje w języku angielskim na jeden z wybranych tematów. Lista tematów będzie udostępniona finalistom na stronie internetowej www.britishacademy.pl

Uczestnicy II etapu mają obowiązek, bezpośrednio przed tą częścią egzaminu, przedstawić komisji konspekt, według którego przebiegała będzie prezentacja. Konspekt nie może zawierać pełnych zdań a jedynie przedstawione w punktach zagadnienia poruszane w prezentacji. Forma i sposób prezentacji są dowolne. Prezentacja może mieć charakter opisowo-informacyjny, może polegać na przedstawieniu własnej opinii
na dany temat, czy argumentów za i przeciw. Prezentacja może być multimedialna – uczeń chcący skorzystać ze sprzętu komputerowego zobowiązany jest dostarczyć prezentację na nośniku najpóźniej do 26 maja 2017 roku. Bezpośrednio po przedstawieniu tematu komisja zadaje finalistom pytania dotyczące poruszanej problematyki. Rozmowa z komisją nie przekroczy 10 minut. 

Komisja ocenia prezentację pod względem:

- zgodności z tematem,

- poprawności językowej,

- bogactwa językowego,

- płynności wypowiedzi,

- poprawnej wymowy.

 

W tym dniu też zostaną wręczone nagrody finalistom I Etapu szkół podstawowych.

Lista zwycięzców będzie dostępna w biurze British Academy oraz na stronie www.britishacademy.pl

 

NAGRODY DLA FINALISTÓW W TRZECH KATEGORIACH

 

W kategorii gimnazjum i szkoła średnia:

I miejsce – kurs nauki w British Academy trwający dwa semestry, o maksymalnej wartości 1 950 złotych, nagrody rzeczowe.

II miejsce – semestr nauki w British Academy o maksymalnej wartości 975 złotych, nagrody książkowe.

III-V miejsce – nagrody rzeczowe.

 

W kategorii szkoła podstawowa V-VI:

I – III miejsce – semestr nauki w British Academy o maksymalnej wartości 750 złotych, nagrody książkowe.

IV-V miejsce – nagrody rzeczowe.

 

Finaliści wszystkich kategorii dodatkowo otrzymają dyplomy.

 

ROZDANIE NAGRÓD

Podanie wyników oraz oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w British Academy w Łomży
dnia 31 maja 2017 roku około godziny 19:00, po zakończeniu II etapu Konkursu.

 

 

 

ORGANIZATORZY:                                Ogólnopolska Szkoła Języków Obcych British Academy

 

WSPÓŁPRACA I SPONSORZY:     Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Cosmeo Łomża, Xeromax Łomża, MM Publications, Macmillan, Express Publishing, Oxford, Bookland.

                                              

 

facebook_page_plugin